XINGYAN星颜社Vol056半球若隐若现廿十40P廿十星颜社

XINGYAN星颜社Vol056半球若隐若现廿十40P廿十星颜社

或外中于寒,而忧怒气逆,血凝液留,皆成积。樟木屑一斗,滚水泡熏洗,勿令气入眼。

二盛,病在足少阴,二盛而躁,病在手少阴。其人昏困一二日,频以冰水呷之,渐投乳酪芝麻饮,数日外,大啜饮食而愈。

俱对证之药,酌用可也。加去油木鳖子一两,桂枝五钱,每服二十丸,加至三十丸。

其脉洪数,小便赤涩,腹中痛刺,痛一阵泻一阵,口燥渴,粪出辟辟有声,肛门热痛。或理中汤加冻胶锉炒一钱。

轻者中后,邪散布经络,而血脉之行不利,固有之矣。先用生姜为向导,枳壳以开气,半夏以逐痰,羌、防以散风,木通、牙皂以通经络,又僵蚕为治麻圣药。

盖五脏六腑任督各支脉,皆络于心,其邪气自支脉而乘心者,不易人于心,而但犯其包络也。若脉洪实,遍身痰气火气,坐卧不得,宜黄连膏。

Leave a Reply